Návštevný poriadok

Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči

(SNM-SML)

 

1. Výška vstupného je stanovená Cenovým výmerom podpísaným generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea. Cenový výmer je k dispozícii v pokladni múzea.

2. Za prehliadku múzea sa platí vopred a vstupenka platí iba pre jednu návštevu. Návštevník je povinný ju predložiť pri vstupe zodpovednému riadne označenému pracovníkovi SNM - SML Návštevník je povinný uschovať si vstupenku počas celej doby prehliadky a na požiadanie je povinný ju predložiť aj pri odchode z areálu múzea.

3. Predaj vstupeniek končí 1 hodinu pred ukončením  otváracích hodín SNM - SML.

4. Skupinám ponúkame možnosť zarezervovať si prehliadku vopred. Podmienkou je nahlásiť dátum a čas príchodu, jazyk a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 24 hodín pred príchodom. V prípade prehliadky s výkladom v cudzom jazyku je potrebné sa objednať minimálne 2 dni vopred.

5. V prípade závažného dôvodu si SNM-SML vyhradzuje právo dočasného či skoršieho ukončenia predaja vstupeniek a tiež obmedzenia trasy prehliadky.

6. Deti do 10 rokov majú povolený vstup do expozície len v sprievode dospelej osoby, ktorá za ne zodpovedá.

7. Vstup do expozície nie je povolený:

a) osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,

b) návštevníkom vo veľmi znečistenom odeve,

c) psom alebo iným zvieratám,

d) návštevníkom s batožinou, zbraňami a nebezpečnými predmetmi.

8. Podmienkou prehliadky expozície v organizovaných vstupoch je minimálne 15 členná skupina platiacich návštevníkov. Podmienkou prehliadky areálu hradu a expozície v organizovaných vstupoch s výkladom v cudzom jazyku je minimálne 15 členná skupina platiacich návštevníkov. Maximálny počet návštevníkov v skupine je 50.

9. Interval medzi jednotlivými prehliadkami určuje správa SNM-SML. Interval je limitovaný prevádzkovými podmienkami objektu a bezpečnosťou návštevníkov.

10. Lektorský výklad v cudzom jazyku SNM-SML poskytuje:

a) vopred objednaným skupinám za poplatok stanovený v cenovom výmere,

b) neobjednaným skupinám, len ak je prítomný lektor sprevádzajúci v požadovanom jazyku

c) v objekte NKP - Spišský hrad je povolené sprevádzanie návštevníkov iba lektormi, ktorý sú zamestnancami SNM - SML a sú riadne označení. Výnimky môže povoliť iba vedenie SNM - SML.

11. Tlmočenie výkladu lektora SNM-SML sprievodcom cestovnej kancelárie alebo individuálnymi návštevníkmi pre skupinu je dovolené iba v prípadoch, ak neposkytujeme sprievodné slovo v požadovanom jazyku a to ani vo forme audiosprievodcov.

12. Pred vstupom a počas pobytu v expozícii je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora. V prípade nerešpektovania pokynov alebo príkazov zamestnanca SNM-SML, vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, plynulosti prevádzky či ochrany objektu a zbierok, bude návštevník vyvedený z objektu bez nároku na vrátenie vstupného.

13. V prípade zistenia straty alebo poškodenia zbierkových predmetov počas prehliadky sú všetci návštevníci povinní sa podriadiť všetkým bezpečnostným opatreniam.

14. V priestoroch areálu SNM-SML je akékoľvek poškodzovanie a ohrozovanie objektu, jeho zbierok a ostatného majetku zakázané.

Zvlášť je zakázané:

a) dotýkať sa vystaveného mobiliáru a exponátov,

c) poškodzovať či ohrozovať objekt a jeho inventár,

e) fajčiť a manipulovať s elektrickými zariadeniami,

f) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej lektorom,

g) zdržiavať a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov,

i) akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad lektora,

j) písať alebo maľovať po stenách alebo ich inak poškodzovať,

k) do expozícií je zakázaný vstup so zvieratami. Pohyb zvierat je povolený len v exteriéri hradného areálu a to len za predpokladu, že zviera je na vodítku, má obojok a je pod stálym dohľadom majiteľa, pričom jeho tuhé exkrementy musia byť odstránené.

l) pohybovať sa v hradnom areáli mimo vyznačených chodníkov a ciest, poškodzovať zeleň, táboriť či zakladať oheň.

15. V interiéroch SNM-SML je povolené fotografovať a natáčať bez zaplatenia samostatného poplatku. Pre vedecké, dokumentačné, propagačné a iné účely povoľuje výnimku na základe písomnej žiadosti vedenie SNM-SML.

16. Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a pokiaľ ho poruší, bude zodpovedným pracovníkom SNM-SML okamžite vykázaný z expozícií múzea a to bez nároku na vrátenie vstupného.

17. Výnimku z návštevného poriadku môže udeliť v opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti len vedenie SNM-SML.

18. Priania, pochvaly, sťažnosti a pripomienky môžu návštevníci uplatniť písomne prostredníctvom Knihy prianí a sťažností, ktorá im na požiadanie bude vydaná v Informačnom centre na Spišskom hrade alebo v historickej radnici v Levoči.

 

 

 

PhDr. Mária Novotná

Riaditeľka

Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči